Beijing

Cisema Beijing Consulting Ltd.
No. 5 Guangyang Xin Road
102445 Beijing – Fangshan District
P.R. China

Phone: +86 (0)10 5667 4815

Email: info@cisema.com.cn